Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Erythrophleum chlorostachys CAESALPINIACEAE

APSA sample 129-99-1a

polar view
polar view