Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Jacksonia thesioides FABACEAE

APSA sample 129-2-3

polar view
polar view