Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Tristellateia australasia MALPIGHIACEAE

APSA sample 143-11-1

polar view
polar view