Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Hoheria angustifolia MALVACEAE

APSA sample 178-9-2a

polar view
polar view