Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Hoheria sextylosa MALVACEAE

APSA sample 178-9-4a

polar view
polar view