Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Ibicella parodi MARTYNIACEAE

APSA sample 265-1-1

polar view
polar view