Australasian
Pollen and Spore Atlas
 


Browse family MELASTOMATACEAE

The samples displayed can be filtered by physical attributes, including morphologic type and surface pattern, and sizes in micrometers (µm):

or Clear

MELASTOMATACEAE
Acisanthera
Astronia
Astronidium
Axinea
Beccarianthus
Blakea
Blastus
Brachyotum
Bucquetia
Calvoa
Calycogonium
Centronia
Chaetolepis
Clidemia
Conostegia
Dissotis
Everettia
Huilaea
Marumia
Medinilla
Melastoma
Memecylon
Meriania
Miconia
Monochaetum
Osbeckia
Ossaea
Otanthera
Pachycentria
Poilkilogyne
Pternandra
Rhexia
Sarcopyramis
Sonerila
Tibouchina