Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Allionia incarnata NYCTAGINACEAE

APSA sample 78-2-1

polar view
polar view