Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Pisonia umbellifera NYCTAGINACEAE

APSA sample 78-14-1

polar view
polar view