Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Celtis mississippiensis ULMACEAE

APSA sample 60-1-1

polar view
polar view