Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Celtis laevigata ULMACEAE

APSA sample 60-1-2

polar view
polar view