Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Celtis philippinensis ULMACEAE

APSA sample 60-1-4

polar view
polar view