Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Celtis pallida ULMACEAE

APSA sample 60-1-5

polar view
polar view