Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Celtis occidentalis ULMACEAE

APSA sample 60-1-8

polar view
polar view