Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Zygophyllum simplex ZYGOPHYLLACEAE

APSA sample 137-1-15

polar view
polar view