Australasian
Pollen and Spore Atlas
 


Browse families MELASTOMATACEAE to MENYANTHACEAE

The samples displayed can be filtered by physical attributes, including morphologic type and surface pattern, and sizes in micrometers (µm):

or Clear

MELASTOMATACEAE MELIACEAE MELIANTHACEAE MENISPERMACEAE MENYANTHACEAE
Acisanthera Aglaia Bersama Arcangelisia Nymphoides
Astronia Anthocleista Melianthus Carronia Villarsia
Astronidium Aphanomyxis Cissampelos
Axinea Azadirachta Cocculus
Beccarianthus Carapa Diploclisia
Blakea Cedrela Fibraurea
Blastus Cedrela (toona) Hyperbaena
Brachyotum Chisocheton Hypserpa
Bucquetia Didymocheton Legnephora
Calvoa Dysoxylum Limacia
Calycogonium Guarea Pachygone
Centronia Khaya Pericampylus
Chaetolepis Lansium Stephania
Clidemia Melia Tiliacora
Conostegia Owenia Tinospora
Dissotis Pseudocarpa
Everettia Pseudocedrela
Huilaea Ptaeroxylon
Marumia Synoum
Medinilla Toona
Melastoma Toonia
Memecylon Trichilia
Meriania Turraea
Miconia Vavaea
Monochaetum Walsura
Osbeckia Xylocarpus
Ossaea
Otanthera
Pachycentria
Poilkilogyne
Pternandra
Rhexia
Sarcopyramis
Sonerila
Tibouchina