Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Gymnoschoenus sphaerocephalus CYPERACEAE

APSA sample 12-14-1

polar view
polar view