Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Eucryphia billardieri EUCRYPHIACEAE

APSA sample 183-1-1

polar view
polar view