Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Achyranthes aspera AMARANTHACEAE

APSA sample 77-5-3

polar view
polar view