Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Gomphrena brachystylis AMARANTHACEAE

APSA sample 77-8-2

polar view
polar view