Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Sporobolus pyramidalis POACEAE

APSA sample 11-25-6

polar view
polar view