Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Euphorbia drummondii EUPHORBIACEAE

APSA sample 149-1-14

polar view
polar view