Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Adriana glabrata var. acerifolia EUPHORBIACEAE

APSA sample 149-58-3

polar view
polar view