Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Apium australe APIACEAE

APSA sample 232-14-2b

polar view
polar view