Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Carpobrotus rossii AIZOACEAE

APSA sample 81-10-1

polar view
polar view