Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Ruellia tuberosa ACANTHACEAE

APSA sample 271-44-2

polar view
polar view