Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Bassia eriacantha CHENOPODIACEAE

APSA sample 76-5-21

polar view
polar view