Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Voacanga grandifolia APOCYNACEAE

APSA sample 251-32-2

polar view
polar view