Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Alternanthera angustifolia AMARANTHACEAE

APSA sample 77-7-2

polar view
polar view