Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Nageia nagi PODOCARPACEAE

APSA sample 305-1-3a

polar view
polar view