Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Coprosma sp RUBIACEAE

APSA sample 275-1-9

polar view
polar view