Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Cordyline terminalis LILIACEAE

APSA sample 32-17-8

polar view
polar view