Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Trewia midiflora EUPHORBIACEAE

APSA sample 149-113-1

polar view
polar view