Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Millingtonia hortensis BIGNONIACEAE

APSA sample 263-43-1

polar view
polar view