Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Thunbergia laurifolia ACANTHACEAE

APSA sample 271-11-4

polar view
polar view