Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Strobilanthes pectinatus ACANTHACEAE

APSA sample 271-21-3

polar view
polar view