Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Spinifex longifolius POACEAE

APSA sample 11-66-2

polar view
polar view