Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Itea macrophylla SAXIFRAGACEAE

APSA sample 117-23-1

polar view
polar view