Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Aperture view image of Mallotus wrayi EUPHORBIACEAE

APSA sample 149-37-10

aperture view
aperture view