Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Cleistanthus myrianthus EUPHORBIACEAE

APSA sample 149-46-2

polar view
polar view