Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Blumeodendron kurzii EUPHORBIACEAE

APSA sample 149-76-1

polar view
polar view