Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Microdesmis caseariifolia EUPHORBIACEAE

APSA sample 149-94-1

polar view
polar view