Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Anacardium occidentale ANACARDIACEAE

APSA sample 155-11-2a

polar view
polar view