Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Saurauia minahassae DILLENIACEAE

APSA sample 182-2-28

polar view
polar view