Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Saurauia lepidicalyx DILLENIACEAE

APSA sample 182-2-29

polar view
polar view