Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Saurauia oligolepis DILLENIACEAE

APSA sample 182-2-30

polar view
polar view