Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Ternstroemia urdanetensis THEACEAE

APSA sample 188-1-9

polar view
polar view