Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Artanema longifolium SCROPHULARIACEAE

APSA sample 262-27-3

polar view
polar view