Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Anisotome filifolia APIACEAE

APSA sample 232-24-7a

polar view
polar view