Australasian
Pollen and Spore Atlas
 

Polar view image of Gingidia latifolia APIACEAE

APSA sample 232-28-1

polar view
polar view